Yleiset käyttöehdot

Nämä yleiset sopimusehdot on jaettu seuraaviin osiin:

I GetYourGuide-internetsivuston ja -sovelluksen käyttöehdot


II GetYourGuide Deutschland GmbH:n, Berlin (välittäjä), yleiset sopimusehdot


III Retkien palveluntarjoajien (välitetty yritys) yleiset sopimusehdot


GetYourGuide Deutschland GmbH tarjoaa tämän varausjärjestelmän sivustolla kävijöiden ja matkailupalveluiden tarjoajien käyttöön välityspalveluna.
Lisäksi GetYourGuide Deutschland GmbH tarjoaa tämän varausjärjestelmän tiettyjen yhteistyökumppaneiden käyttöön (edelleenvälittäjät/yhteistyökumppanit) palveluntarjoajien tarjoamien matkailupalveluiden varaamiseen tai edelleenvälitykseen. Tämän varausjärjestelmän käyttäminen edelleenvälittäjän tai yhteistyökumppanin kautta edellyttää erillistä sopimusta eikä ole sallittua ilman GetYourGuide Deutschland GmbH:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
Matkailupalveluita koskevat sopimukset tehdään suoraan tämän varausjärjestelmän käyttäjän ja matkailupalveluiden tarjoajan välillä. Jos käyttäjä tekee varauksen yhteistyökumppanin liitännäisjärjestelmän kautta tai jos edelleenvälittäjä tekee varauksen yhteistyökumppanin liitännäisjärjestelmän käyttäjän nimissä, tehdään asianmukainen sopimus suoraan käyttäjän ja palveluntarjoajan välillä. GetYourGuide Deutschland GmbH ei ole sopimuskumppani tämän varausjärjestelmän kautta tarjottavissa matkailupalveluissa.

I GetYourGuide-internetsivuston ja -sovelluksen käyttöehdot


1. Kuka ylläpitää tätä internetsivustoa?


Tämän internetsivuston (mukaan lukien kaikki alasivut ja sisällöt sekä sivuston tekstit, kuvat, videot, palvelut ja muu informaatio, joista kokonaisuudessaan käytetään termiä ”internetsivusto”) ylläpitäjä on GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Strasse 73, 10437 Berlin, Saksa. GetYourGuide Deutschland GmbH:iin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse (https://www.getyourguide.pl/contact) tai puhelimitse seuraaviin numeroihin:
Yhdysvallat: +1 844-326-5840
Kanada: +1 844-326-5840
Australia: +61 2 4708 9546
Iso-Britannia: +44 (0) 20 3962 0237
Saksa: +49 (0) 30 56839445
Sveitsi: +41 (0) 43 505 14 95
Italia: +39 (0) 6 9480 0677
Espanja: +34 911 23 56 12
Ranska: +33 (0) 1 75 85 97 22
Kansainvälinen: +49 (0) 30 56839445
Varausjärjestelmän kautta tehtyihin varauksiin sovelletaan GetYourGuide Deutschland GmbH:n yleisiä sopimusehtoja sekä kierros- ja retkipalveluiden tarjoajien yleisiä sopimusehtoja.

2. Käyttöehtojen laajuus


Näit käyttöehtoja (”käyttöehdot”) sovelletaan yhdessä internetsivuston kaikkea käyttöä koskevien tietosuojaperiaatteiden (”tietosuojamääräykset”) kanssa. Internetsivuston käyttö edellyttää, että sivuston jokainen kävijä (”käyttäjä” tai ”sinä”) hyväksyy sivuston käyttöehdot ja tutustuu sivuston tietosuojaperiaatteisiin ja ymmärtää ne. Käyttämällä sivustoa tai mitä tahansa sen osaa käyttäjä osoittaa lukeneensa ja ymmärtäneensä sivuston käyttöehdot ja tietosuojaperiaatteet ja vahvistaa hyväksyvänsä kaikki näiden käyttöehtojen määräykset ja noudattavansa niitä.

3. Ei käyttökehotusta


Kaikki tällä internetsivustolla annetut tiedot palvelevat vain yleistä tiedotustarkoitusta. Tällä internetsivustolla annetut tiedot eivät merkitse sitovaa tarjousta yrityksemme taholta. Sitova sopimus tällä internetsivustolla tarjottavien palveluiden tarjoajan kanssa ja vain palveluntarjoajan kanssa syntyy ainoastaan varausjärjestelmän kautta tehdyn varaustiedustelun kautta ja asianmukaisten yleisten sopimusehtojen mukaisesti sen jälkeen, kun palveluntarjoaja on hyväksynyt varauksen.

4. Ei takuita


Vaikka GetYourGuide Deutschland GmbH tekee parhaansa varmistaakseen internetsivustolla esitetyn sisällön paikkansapitävyyden, GetYourGuide Deutschland GmbH ei takaa suoraan eikä epäsuorasti tällä internetsivustolla esitetyn sisällön täydellisyyttä, oikeellisuutta, luotettavuutta, ajantasaisuutta eikä sisällön soveltuvuutta tiettyyn tai muuhun tarkoitukseen (mukaan lukien kaikki kolmansien osapuolien antamat tiedot). GetYourGuide Deutschland GmbH pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan muuttaa, täydentää tai poistaa tämän internetsivuston sisältöjä tai niiden rakennetta tai tehtävää milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta vanhentuneita tietoja tällöin poistamatta tai niitä sellaisiksi merkitsemättä. GetYourGuide Deutschland GmbH voi evätä käyttäjältä kokonaan tai osittain pääsyn internetsivustolle tai asettaa pääsylle tiettyjä ehtoja. GetYourGuide Deutschland GmbH ei takaa suoraan eikä epäsuorasti internetsivuston tai sen toimintojen käytettävyyttä eikä virheettömyyttä. GetYourGuide Deutschland GmbH ei takaa myöskään, että sivuston perusrakenne on vapaa viruksista tai muista haittaohjelmista. GetYourGuide Deutschland GmbH ei myöskään takaa, että sivustolle on asiattomien kolmansien osapuolien tai teknisten vikojen mahdotonta aiheuttaa muutoksia.

5. Vastuunrajoitus yleisten sopimusehtojen osaan I


GetYourGuide Deutschland GmbH:n, sen lailliset edustajat ja näiden riippumattomat sopimuskumppanit, sen alihankkijat ja omat työntekijät ja johtohenkilöt on vapautettu vastuusta. Tämä koskee myös vahingonvastuuta tapauksissa, jotka liittyvät käyttäjän pääsyyn (tai pääsyn estymiseen) internetsivustolle, sekä vastuuta mahdollisista virheistä tai laiminlyönneistä tai internetsivuston käytön seurauksista niiden oikeudellisesta perustasta riippumatta. Tämä ei koske tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja tätä sovelletaan vain lain sallimissa rajoissa. Vastuunrajoitukset eivät annettujen takuiden osalta koske myöskään ihmishengen menetystä, vamman tuottamusta, terveyden vahingoittamista eivätkä tuotevastuulain mukaisia vaateita.

6. Kolmansien osapuolien sisällöt, linkit muille internetsivustoille


GetYourGuide Deutschland GmbH ei vastaa kolmansien osapuolien internetsivuston kautta tarjoamista sisällöistä (mukaan lukien varattavat aktiviteetit ja näihin liittyvät tiedot) eikä sisällöistä, joihin on linkki internetsivustolta tai joihin ohjataan siirtymään internetsivustolta. GetYourGuide Deutschland GmbH ei suosittele eikä tue tällaisia sisältöjä eikä tämän vuoksi ota niistä minkäänlaista vastuuta. GetYourGuide Deutschland GmbH:n kolmansien osapuolien sivustoille osoittamien linkkien käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. GetYourGuide Deutschland GmbH suosittelee tämän vuoksi lukemaan kyseisten internetsivustojen käytännöt ja tarkistamaan niiden tiedot henkilötietojen käsittelystä. Jos epäilet, että sivustolla on laitonta sisältöä, ota meihin yhteyttä osoitteessa https://www.getyourguide.fi/contact.

7. Rajoitettu lupa GetYourGuide-sovelluksen käyttöön


GetYourGuide Deutschland GmbH luovuttaa tällä sopimuksella käyttäjälle peruutettavissa olevan, maksuttoman ja maailmanlaajuisen oikeuden, joka ei ole yksinomainen ja jota ei voi siirtää eikä alilisensoida, käyttää GetYourGuide-sovellusta näiden käyttöehtojen mukaisesti ja edellyttäen, että käyttäjä noudattaa näitä käyttöehtoja nyt sekä tulevaisuudessa. (i) GetYourGuide-sovellusta saa käyttää ainoastaan objektikoodimuodossa ja henkilökohtaisiin tarkoituksiin (jos käyttäjä on kuluttaja) tai sisäisiin liiketoimintatarkoituksiin (jos käyttäjä on yritys). (ii) GetYourGuide-sovelluksesta saa valmistaa ainoastaan niin monta kopiota ja varmuuskopiota kuin sen laillinen käyttö edellyttää. (iii) Kolmannet osapuolet eivät saa kopioida, muokata, takaisinmallintaa, analysoida, purkaa, muuntaa tai mukauttaa GetYourGuide-sovellusta eivätkä tehdä siihen tai sen osiin virheenkorjauksia. (iv) GetYourGuide-sovelluksen tai minkään siihen liittyvän dokumentaation lainaaminen, vuokraaminen, alilisensointi, kääntäminen, yhdistäminen, muokkaaminen tai muuntaminen on kiellettyä. (v) Lähdekoodin purkaminen, analysoiminen, takaisinmallintaminen tai täydellinen tai osittainen käyttö toisen ohjelman perustana, mukaan lukien tällaisen kaikenlainen yrittäminen, on kiellettyä.

8. Lähioikeus


Tekijänoikeuslaki ja/tai muut immateriaalioikeudet (mukaan lukien kilpailulainsäädäntö) suojaavat GetYourGuide Deutschland GmbH:n internetsivuston käyttöä. Käyttäjä ei saa oikeuksia internetsivustoon eikä sivustolla julkaistaviin nimiin, kauppanimiin eikä mihinkään tunnuksiin (mukaan lukien tavaramerkit). Käyttäjä saa pääsyn internetsivustolle sen sisällön näyttämiseksi, mutta hän ei saa liittää internetsivustoa muihin internetsivustoihin eikä kopioida, esittää, lisensoida, julkaista, tallentaa sivustoa, siirtää sitä palvelimelle, lähettää sitä eikä tehdä siitä millään muulla tavoin käytettävää ilman meidän etukäteen antamaamme kirjallista suostumusta.

9. Käyttöehtojen muutokset


GetYourGuide Deutschland GmbH pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja koska tahansa siten, että muutokset tulevat käyttöön välittömästi. GetYourGuide Deutschland GmbH:n tekemät muutokset astuvat voimaan samalla hetkellä, kun ne julkaistaan internetsivustolla. GetYourGuide Deutschland GmbH olettaa käyttäjän kertaavan tämän kappaleen sisällön säännöllisesti voidakseen pitää tietonsa kulloinkin voimassa olevista käyttöehdoista ajan tasalla. Jatkamalla internetsivuston käyttöä myös muutosten jälkeen käyttäjä osoittaa automaattisesti hyväksyvänsä muutokset.

10. Sovellettava lainsäädäntö ja tuomioistuin


Internetsivuston käyttöön sovelletaan Saksan liittotasavallan lainsäädäntöä lukuun ottamatta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyä Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta. Jos käyttäjä käyttää internetsivustoa kuluttajana ja hänellä on käytön aikana vakituinen asuinpaikka jossakin muussa maassa, ei ensimmäisessä virkkeessä mainittu lainkohta vaikuta kyseisen maan pakottavan lainsäädännön soveltamiseen. Jos käyttäjä on kauppias kauppalain tarkoittamassa merkityksessä tai jos hänellä ei kanteen nostamisen aikaan ole vakituista asuinpaikkaa Saksassa, on yksinomainen toimivaltainen tuomioistuin Berliinissä. Laissa säädetyt tuomioistuimet säilyvät ennallaan.
GetYourGuide Deutschland GmbH
Sonnenburger Strasse 73
10437 Berlin
Saksa

II GetYourGuide Deutschland GmbH – GetYourGuide-alustan verkkotarjonnan käyttäjän yleiset sopimusehdot


1. Johdanto


1.1 GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Strasse 73, 10437 Berlin, Saksa ylläpitää matkailupalveluiden välitysalustaa, joka toimii verkkopohjaisena internetin ja sovellusten (jäljempänä ”GetYourGuide-alusta”) kautta. GetYourGuide-alustalla käyttäjä voi etsiä ja varata turistikierroksia ja -retkiä, aktiviteetteja ja elämyksiä kaikkialla maailmassa. Verkkotarjonta sisältää opastettuja kierroksia, ruuanlaittokursseja, kiertoajeluita bussilla, kanaaliristeilyitä, lippuja nähtävyyksille sekä muita palveluita. Saatavilla olevia palveluita ilmoittavat verkkoon lukuisat paikalliset palveluntarjoajat kaikkialla maailmassa (”palveluntarjoaja”). Sopimus matkailupalvelusta tehdään kulloisenkin palveluntarjoajan kanssa (”palvelusopimus”). GetYourGuide-alustan kautta voi saada lisätietoja palveluntarjoajien palveluista sekä tehdä tilauksia.
1.2 GetYourGuide Deutschland GmbH:n tarjonta on suunnattu yhtä lailla kuluttajille ja yrityksille. Näiden yleisten sopimusehtojen mukaisissa tarkoituksissa ovat voimassa seuraavat kohdat:
a. ”Kuluttaja” on jokainen luonnollinen henkilö, joka tekee sopimuksen sellaiseen tarkoitukseen, jonka ei pääasiallisesti voida katsoa olevan kaupallista toimintaa eikä itsenäistä ammatinharjoittamista (Saksan siviililaki BGB 13 §).
b. ”Yrittäjä” on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai oikeudellinen henkilöyhtiö, joka tekee sopimuksen kaupallista toimintaa varten tai itsenäisenä ammatinharjoittajana (Saksan siviililaki BGB 14 §:n 1 momentti).
c. ”Käyttäjä” on luonnollinen henkilö, jollei hän nimenomaisesti ole rekisteröitynyt GetYourGuide Deutschland GmbH:n palveluun oikeushenkilönä. Oikeushenkilön rekisteröinnin alla tapahtuvat toimenpiteet ja laiminlyönnit luetaan luonnolliseen henkilön lukuun, jolleivät nämä tapahdu oikeushenkilön edustamista koskevalla valtakirjalla. ”Käyttäjä” tarkoittaa jäljempänä myös edelleenvälittäjän välittämiä käyttäjiä.

2. Näiden yleisten sopimusehtojen osan II kohde


Nämä yleiset sopimusehdot koskevat GetYourGuide-alustan kaikkea käyttöä internetin ja sovelluksen kautta. Sopimussuhde käyttäjän ja GetYourGuide Deutschland GmbH:n välillä kattaa lähtökohtaisesti ainoastaan käyttäjän määräystenmukaisen välittämisen kullekin palveluntarjoajalle tai sellaisten käyttäjien tietojen välittämisen, jotka edelleenvälittäjä välittää. GetYourGuide Deutschland GmbH ei itse toimi järjestäjänä eikä vuokraajana, myyjänä eikä muuna käyttäjän kanssa tehtävän palvelusopimuksen sopimuskumppanina. GetYourGuide-alustan tarjontaa ja käyttäjien välittämistä palveluntarjoajille koskee näin ollen tämä GetYourGuide Deutschland GmbH:n yleisten sopimusehtojen osa II. Yhteistyökumppanin (edelleenvälittäjä/yhteistyökumppani) GetYourGuide-alustan käyttöä koskee tämä yleisten sopimusehtojen osa II, joista voidaan poiketa kunkin yhteistyökumppanin kanssa tehdyllä erityissopimuksella. Kuhunkin käyttäjän ja palveluntarjoajan tekemään palvelusopimukseen sovelletaan palveluntarjoajan sopimusehtoja näiden yleisten sopimusehtojen osan III mukaisesti.

3. Rekisteröinti


3.1 GetYourGuide-alustalla tarjottavien palveluiden käyttö voi lähtökohtaisesti tapahtua anonyymisti.
3.2 Tietyt GetYourGuide-alustan käyttötavat, kuten varauspyynnöt, edellyttävät rekisteröintiä. Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjä lähettää sähköisen rekisteröintikaavakkeen ja hyväksyy yleiset sopimusehdot. Rekisteröinti astuu voimaan vasta, kun GetYourGuide Deutschland GmbH lähettää siitä vahvistuksen käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Luonnollisilta henkilöiltä edellytetään rekisteröitymiseen vähintään 18 vuoden ikää. Käyttäjän on pidettävä määrittelemänsä salasana salassa ja estettävä sen joutuminen kolmansien osapuolien tietoon.
3.3 Yksi luonnollinen tai oikeushenkilö voi avata ainoastaan yhden käyttäjätilin. Käyttäjätiliä ei voi siirtää.

4. GetYourGuide Deutschland GmbH:n palvelut / sopimuksen tekeminen


4.1 Käyttäjän esitettyä GetYourGuide-alustalla palvelutoiveensa (esim. matkakohde, retken tyyppi, aloitusaika, osanottajamäärä & hintatoive) GetYourGuide Deutschland GmbH näyttää käyttäjälle tiedot palveluntarjoajan tarjoamista palveluista (”tiedot palvelusta”). Näiden tietojen perusteella käyttäjä voi tarvittaessa saatavuuden tarkistettuaan tilauksen tekemällä jättää sopimustarjouksen välitettäväksi kullekin palveluntarjoajalle. Tällöin edelleenvälittäjä toimii välitetyn käyttäjän nimissä. Tämä tapahtuu valinnan ja ostoskoriin siirtämisen jälkeen napsauttamalla painiketta ”Vahvista ja varaa”.
4.2 Käyttäjä sitoutuu tarjoukseen viideksi päiväksi. Lisätietoja on osassa III retkien tarjoajien yleisten sopimusehtojen kohdassa 5.
4.3 Käyttäjän ja palveluntarjoajan välisen sopimussuhteen ja siinä sovittavien palveluiden osalta GetYourGuide Deutschland GmbH pyytää käyttäjää tutustumaan palveluntarjoajan kuljetus- ja/tai sopimusehtoihin. Nämä löytyvät kunkin tarjouspyynnön yhteydestä. Käyttäjä yksin vastaa näiden ehtojen täyttämisestä ja niiden noudattamisesta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden evätä käyttäjältä aktiviteettiin osallistumisen, mikäli tämä ei täytä ehtoja. Tällöin jo maksettua summaa ei palauteta.
4.4 GetYourGuide Deutschland GmbH luovuttaa käyttäjälle palveluntarjoajan puolesta ja tämän nimissä varaus- sekä maksuvahvistuksen. GetYourGuide-alustan käyttö itsessään on käyttäjälle lähtökohtaisesti maksutonta. GetYourGuide-alustan käytön teknisistä kuluista (esim. internetyhteys) käyttäjä vastaa itse. GetYourGuide Deutschland GmbH on oikeutettu palveluntarjoajan puolesta ja tämän nimissä laskuttamaan laskussa ilmoitetun summan.
4.5 GetYourGuide Deutschland GmbH välittää käyttäjälle mahdolliset palveluntarjoajan tarjoaman palvelun käyttämiseen liittyvät tiedot (esim. lipputiedot) voimassa olevien ehtojen mukaisesti saatuaan ne palveluntarjoajalta.
4.6 GetYourGuide Deutschland GmbH ei vastaa edelleenlähetettyjen tietojen oikeellisuudesta eikä palveluntarjoajan tarjoamasta palvelusta, sillä kaikki esitetty ja edelleenlähetetty informaatio perustuu palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen antamiin tietoihin, joita GetYourGuide Deutschland GmbH ei pysty erikseen todentamaan.

5. Maksaminen GetYourGuide-palvelussa


5.1 Käyttäjän palveluntarjoajan tarjoamista palveluista maksamaan korvaukseen sovelletaan palveluntarjoajan kanssa tehtyä palvelusopimusta.
5.2 GetYourGuide Deutschland GmbH on oikeutettu palveluntarjoajan puolesta ja tämän nimissä laskuttamaan laskussa ilmoitetun summan, mikäli palveluntarjoajan laskussa ei esitetä tästä poikkeavaa toimintatapaa. Mikäli käyttäjän tulee maksaa saatavat jossakin muussa kuin omassa kansallisessa valuutassaan (valuuttamääräinen saatava), voi GetYourGuide Deutschland GmbH pyytää maksua käyttäjän kansallisessa valuutassa ja laskea valuuttamääräisen saatavan sopimuspäivän valuuttakurssin mukaan. Tästä GetYourGuide Deutschland GmbH voi laskuttaa käyttäjältä kohtuullisen vaihtopalkkion.
5.3 Käyttäjän yhteyshenkilö palvelusopimukseen ja siinä määriteltyyn korvaukseen liittyen on kulloinenkin palveluntarjoaja sopimuskumppanina. Käyttäjä voi vaatia korvauksen takaisinmaksua vain kulloiseltakin palveluntarjoajalta. Palveluntarjoaja voi hoitaa myöntämänsä maksunpalautuksen myös GetYourGuide Deutschland GmbH:n kautta. Prosessin helpottamiseksi käyttäjän kannalta suositellaan yhteydenpitoa GetYourGuide-palvelun kautta.
5.4 GetYourGuide Deutschland GmbH:n maksutoimintojen hyödyntämiseksi täytyy käyttäjän kirjautua palveluun. Käyttäjän on annettava maksutiedot totuudenmukaisesti ja päivitettävä mahdolliset muutokset viipymättä. GetYourGuide Deutschland GmbH voi hylätä käyttäjän antaman maksuvälineen. Kulloisenkin palvelun yhteydessä käytettävä maksuväline osoitetaan käyttäjälle tilausprosessin aikana.
5.5 Maksutapahtuman hyväksymällä käyttäjä hyväksyy, että saatavien perijä käyttää hänen maksutietojaan korvauksen perimiseen. GetYourGuide Deutschland GmbH pidättää itsellään oikeuden edellyttää GetYourGuide Deutschland GmbH:n maksutoimintojen hyödyntämiseksi käyttäjän luottokelpoisuuden tarkistamista.
5.6 Jos käyttäjä käyttää maksutapahtumaan Yhdysvalloissa myönnettyä luottokorttia ja/tai debit-korttia, maksun käsittelee GetYourGuide Operations Inc., joka on GetYourGuide Deutschland GmbH:n tytäryhtiö. Yhdysvaltalaiset käyttäjät voivat ottaa yhteyttä Yhdysvaltojen GetYourGuide-asiakastukeen GetYourGuide-verkkosivuston yhteystieto-osoissa esitetyn mukaisesti.
5.7 Jos käyttäjä käyttää maksutapahtumassa Australiassa myönnettyä luottokorttia ja/tai debit-korttia, maksun käsittelee GetYourGuide Australia Pty. Ltd., joka on GetYourGuide Deutschland GmbH:n tytäryhtiö. Australialaiset käyttäjät voivat ottaa yhteyttä Australian GetYourGuide-asiakastukeen GetYourGuide-verkkosivuston yhteystieto-osoissa esitetyn mukaisesti.
5.8 Jos käyttäjä käyttää maksutapahtumassa Kanadassa myönnettyä luottokorttia ja/tai debit-korttia, maksun käsittelee GetYourGuide Canada Inc., joka on GetYourGuide Deutschland GmbH:n tytäryhtiö. Kanadalaiset käyttäjät voivat ottaa yhteyttä Kanadan GetYourGuide-asiakastukeen GetYourGuide-verkkosivuston yhteystieto-osoissa esitetyn mukaisesti.

6. GetYourGuide Deutschland GmbH – hinnoittelu


6.1 Kaikki hinnat GetYourGuide-palvelussa esitetään per henkilö ja ne sisältävät arvonlisäveron sekä muut verot. Paikalliset verot ovat mahdollisia.
6.2 Palveluntarjoajien määrittelemiin hintoihin saattaa liittyä erityisehtoja, esimerkiksi liittyen peruutuksiin ja jo suoritettujen maksujen palautuksiin. Käyttäjän tulee tarkistaa ennen varausta, liittyykö kulloiseenkin palvelusopimukseen erityisehtoja.

7. GetYourGuide Deutschland GmbH:n parhaan hinnan takuu


7.1 GetYourGuide Deutschland GmbH haluaa, että käyttäjä saa kulloisenkin palvelun alimpaan mahdolliseen hintaan. Mikäli käyttäjä löytää GetYourGuide Deutschland GmbH:n kautta varaamansa palvelun samoilla ehdoilla (kaupunki, henkilömäärä, saatavuus) varattavissa internetissä, palauttaa GetYourGuide Deutschland GmbH käyttäjälle vapaaehtoisesti GetYourGuide Deutschland GmbH:n kautta varatun palvelun ja käyttäjän internetistä löytämän ja hänelle alempaan hintaan saatavilla olevan palvelun välisen erotuksen.
7.2 Kaikki erikoistarjoukset ja kampanjat on merkitty erikseen.

8. Käyttäjän velvollisuudet ja tehtävät


8.1 Käyttäjä pitää rekisteröintitiedot (käyttäjätunnus ja salasana) salassa eikä anna kolmansille osapuolille mahdollisuutta käyttää näitä tunnuksia GetYourGuide-portaaliin kirjautumiseen. GetYourGuide-portaaliin kirjautuminen käyttäjän tunnuksilla tapahtuu aina kyseisen käyttäjän lukuun.
8.2 Saatuaan tiedot palvelusta käyttäjä voi antaa mahdolliset tilaukset GetYourGuide Deutschland GmbH:lle lähetettäväksi eteenpäin palveluntarjoajalle.
8.3 Käyttäjä vapauttaa GetYourGuide Deutschland GmbH:n kolmansien osapuolien vaatimuksista, jotka ovat seurausta käyttäjän GetYourGuide-alustan hyödyntämisestä, jolleivät nämä ole riippuvaisia GetYourGuide Deutschland GmbH:sta.

9. Saatavuus ja takuu


9.1 GetYourGuide-alustan käytettävyydestä, laatu- tai palveluominaisuuksista tai teknisestä tuesta ei voi esittää vaatimuksia. GetYourGuide Deutschland GmbH voi oman harkintavaltansa mukaan muunnella, rajoittaa tai säätää GetYourGuide-alustaa koska tahansa. Tällaiset muutokset eivät vaikuta olemassa oleviin käyttäjän ja palveluntarjoajan välisiin sopimuksiin tai niiden käsittelyyn.
9.2 GetYourGuide Deutschland GmbH ei takaa kolmansien osapuolien (kuten muiden palveluntarjoajien) saataville asettamien tietojen oikeellisuutta eikä täydellisyyttä.
9.3 GetYourGuide Deutschland GmbH ei anna mitään takuita palveluntarjoajien tarjoamista palveluista. Käyttäjän yhteyshenkilö palvelusopimusta ja sen toteuttamista koskeviin kysymyksiin ja vaateisiin liittyen on kulloinenkin palveluntarjoaja.
9.4 Mikäli GetYourGuide Deutschland GmbH:lla ei ole mitään velvollisuuksia käyttäjää kohtaan, ei GetYourGuide Deutschland GmbH anna myöskään mitään takuita.

10. GetYourGuide Deutschland GmbH:n vastuu


10.1 Mikäli GetYourGuide Deutschland GmbH:lla ei ole asianmukaiseen sopimukseen perustuvia velvoitteita käyttäjää kohtaan, ei se ota vastuuta käyttäjän varaustoiveen mukaisen, välitettävän palveluntarjoajan kanssa tehdyn sopimuksen toteutumisesta.
10.2 GetYourGuide Deutschland GmbH ei ilman nimenomaista tätä koskevaa sopimusta vastaa välitetyn palvelun toteuttamisen puutteista eikä henkilö- tai esinevahingoista, joita käyttäjälle on syntynyt välitetyn matkapalvelun yhteydessä. Välitettäessä useita pääasiallisia matkailupalveluita (oikeudellisen valmismatkan käsitteen mukaisesti) tätä ei sovelleta, mikäli GetYourGuide Deutschland GmbH:n Saksan siviililain 651a §:n 2 momentin mukaisesti voidaan kohtuudella olettaa tarjonneen suunnitellun matkapalvelun omalla vastuulla.
10.3 Edellä esitetyt määräykset eivät vaikuta GetYourGuide Deutschland GmbH:n mahdolliseen omaan vastuuseen velvollisuuksien tuottamuksellisesta laiminlyönnistä sopimuksien välittämisessä.
10.4 GetYourGuide Deutschland GmbH:n vastuu käyttäjän sopimusperusteisista oikeuksista on rajattu välitetyn matkailupalvelun kolminkertaiseen hintaan, lukuun ottamatta
• minkä tahansa sellaisen olennaisen velvoitteen rikkomista, jonka täyttäminen on edellytys välityssopimuksen asianmukaiselle täytäntöönpanolle tai jonka rikkominen vaarantaa sopimuksen tarkoituksen toteutumisen;
• vastuuta käyttäjälle ihmishengen menetyksestä, vamman tuottamuksesta tai terveyden vahingoittamisesta aiheutuneista vahingoista, jotka ovat seurausta GetYourGuide Deutschland GmbH:n huolimattomuudesta tai GetYourGuide Deutschland GmbH:n laillisen edustajan tai toimijan tuottamuksellisesta tai huolimattomasta toiminnasta;
• GetYourGuide Deutschland GmbH:n vastuuta muista käyttäjälle aiheutuneista vahingoista, jotka ovat seurausta GetYourGuide Deutschland GmbH:n huolimattomuudesta tai GetYourGuide Deutschland GmbH:n laillisen edustajan tai toimijan tuottamuksellisesta tai huolimattomasta toiminnasta.
10.5 GetYourGuide Deutschland GmbH vastaa pelkästä huolimattomuudesta aiheutuneesta vahingosta vain, mikäli oleellista sopimusvelvoitetta on rikottu ja ainoastaan tyypillisten ja ennakoitavissa olevien vahinkojen osalta. Oleellisilla sopimusvelvoitteilla tarkoitetaan sellaisia sopimusvelvoitteita, joiden täyttäminen ylipäätään mahdollistaa sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanoon ja joiden noudattamiseen asiakas voi yleensä luottaa.
10.6 Vastuunrajoitukset eivät annettujen takuiden osalta koske ihmishengen menetystä, vamman tuottamusta, terveyden vahingoittamista eivätkä tuotevastuulain mukaisia vaateita.

11. Irtisanominen


Käyttäjä voi irtisanoa rekisteröitymisensä GetYourGuide-portaaliin milloin tahansa sulkemalla käyttäjätilinsä. GetYourGuide Deutschland GmbH voi irtisanoa rekisteröitymisen yksipuolisesti yhden viikon irtisanomisajalla. Aiemmin syntyneet vaatimukset säilyvät ennallaan. Tämä ei rajoita oikeutta sopimuksen irtisanomiseen.

12. Arviointitoiminto


12.1 Käyttäjä pystyy matkakertomuksia arviointien muodossa kirjoittamalla tai kuvia lisäämällä (”käyttäjäsisällöt”) henkilökohtaisesti vaikuttamaan GetYourGuide-alustan sisältöihin. Käyttäjä on täysin vastuussa lisäämästään käyttäjäsisällöstä ja menee niistä takuuseen. Käyttäjä varmistaa sisältöjen oikeellisuuden ja takaa, etteivät ne sisällä harhaanjohtavia tai laittomia lausumia tai tietoja. Lisäksi käyttäjä takaa, etteivät hänen sisältönsä loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia. GetYourGuide Deutschland GmbH ei koskaan eikä missään yhteydessä omi itselleen käyttäjäsisältöjä, vaan ainoastaan luovuttaa alustan niitä varten käytettäväksi.
12.2 GetYourGuide Deutschland GmbH voi käyttää käyttäjäsisältöjä eri tarkoituksiin. Tällaisia ovat mm. niiden esittäminen internetsivustolla, niiden uudelleenmuotoilu ja muokkaaminen selkeämmäksi tai kieliopillisesti paremmaksi sekä niiden sisällyttäminen mainoksiin tai muihin töihin.
12.3 GetYourGuide Deutschland GmbH voi oman harkintansa mukaan ja tarvittaessa poistaa käyttäjäsisältöjä tai lisätä niitä uudelleen. GetYourGuide Deutschland GmbH voi esimerkiksi poistaa käyttäjäsisällön, jos se GetYourGuide Deutschland GmbH:n näkemyksen mukaan on GetYourGuide Deutschland GmbH:n sisältöjä koskevien periaatteiden vastainen. GetYourGuide Deutschland GmbH on velvollinen säilyttämään kopion käyttäjäsisällöistä tai valmistamaan tällaisen kopion. GetYourGuide Deutschland GmbH ei takaa käyttäjäsisältöjen luottamuksellisuutta.
12.4 GetYourGuide Deutschland GmbH, sen edelleenvälittäjä ja tämän (liike-)kumppani voivat esittää mainoksia ja muita tietoja käyttäjäsisältöjen vieressä tai niiden yhteydessä internetsivustolla sekä muissa medioissa. Käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia korvausta tällaisista mainoksista. Oikeus muutoksiin tällaisten mainostamistoimien tavassa ja laajuudessa pidätetään, eikä käyttäjälle tarvitse näistä erikseen tiedottaa.
12.5 Käyttäjä vapauttaa GetYourGuide Deutschland GmbH:n ensimmäisestä pyynnöstä kokonaan kaikista kolmansien osapuolien vaatimuksista (mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäynti- ja puolustuskulut), joita kyseiset kolmannet osapuolet GetYourGuide Deutschland GmbH:lle esittävät käyttäjän lisäämien käyttäjäsisältöjen vuoksi. Tämä pätee myös siinä tapauksessa, että kiistanalaiset sisällöt eivät ole enää saatavilla GetYourGuide-alustalla. Tämä ei päde, jos GetYourGuide Deutschland GmbH on vastuussa oikeudenloukkauksesta. Kolmannen osapuolen esittäessä vaatimuksia on käyttäjän annettava GetYourGuide Deutschland GmbH:lle käyttöön viipymättä, totuudenmukaisesti ja täydellisinä kaikki tiedot, jotka vaatimusten arvioimisen ja puolustuksen kannalta ovat välttämättömiä.

13. Tietosuoja


13.1 GetYourGuide Deutschland GmbH kerää ja käyttää käyttäjien henkilötietoja tarvittavissa määrin GetYourGuide Deutschland GmbH:n ja käyttäjän välisten sopimussuhteiden perustamiseen sekä niiden sisällön muotoiluun tai muuttamiseen.
13.2 Mikäli GetYourGuide Deutschland GmbH otetaan mukaan yhteydenpitoon palvelusopimuksen tekemiseksi käyttäjän ja kulloisenkin palveluntarjoajan välillä, välittää se sopimukseen tarvittavat tiedot kulloisellekin palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja käyttää tietoja sopimuksen valmisteluun, tekemiseen sekä toteuttamiseen omalla vastuulla. Kulloisenkin palveluntarjoajan identiteetti käy ilmi varauksen tiedoista.
13.3 Lisätietoja GetYourGuide Deutschland GmbH:n tietosuojamääräyksistä on saatavilla osoitteessa http://www.GetYourGuide Deutschland GmbH.de/privacy_policy.php.

14. Näiden yleisten sopimusehtojen muutokset


14.1 GetYourGuide Deutschland GmbH pidättää oikeuden muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja milloin tahansa siitä etukäteen ilmoittamatta. GetYourGuide Deutschland GmbH tekee kuluttajiin liittyen vain sellaisia muutoksia, joiden hyväksyminen on käyttäjän kannalta kummankin osapuolen edut huomioon ottaen kohtuullista. Tämä koskee esimerkiksi puutteita yhdenvertaisuudessa, porsaanreikiä sekä oikeudellisen tilanteen muutoksia. Muutetut ehdot lähetetään käyttäjille sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen niiden voimaantuloa. Mikäli käyttäjä ei esitä vastalausettaan uusista yleisistä sopimusehdoista kahden viikon kuluessa sähköpostiviestin vastaanottamisesta, katsotaan muutetut yleiset sopimusehdot hyväksytyiksi. GetYourGuide Deutschland GmbH mainitse muutetut ehdot sisältävässä sähköpostiviestissään käyttäjälle erikseen kahden viikon määräajasta ja sen merkityksestä.
Yleisiä sopimusehtoja voidaan muuttaa milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta uusien varausten tulevaa välittämistä varten. Kunkin yksittäisen uuden välityksen kohdalla pätevät kulloinkin voimassa olevat ehdot.

15. Muut määräykset


15.1 Nämä yleiset sopimusehdot ovat kokonaisuudessaan sopimus GetYourGuide Deutschland GmbH:n ja käyttäjän välillä. Muita lisäsopimuksia ei ole.
15.2 Internetsivuston käyttöön sovelletaan Saksan liittotasavallan lainsäädäntöä lukuun ottamatta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyä Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta. Jos käyttäjä on jättänyt tilauksen kuluttajana ja hänellä on tilauksen tekemisen aikana vakituinen asuinpaikka jossakin muussa maassa, ei ensimmäisessä virkkeessä mainittu lainkohta vaikuta kyseisen maan pakottavan lainsäädännön soveltamiseen. Jos käyttäjä on kauppias kauppalain tarkoittamassa merkityksessä tai jos hänellä ei kanteen nostamisen aikaan ole vakituista asuinpaikkaa Saksassa, on yksinomainen toimivaltainen tuomioistuin Berliinissä. Laissa säädetyt tuomioistuimet säilyvät ennallaan.
15.3 Mikäli näiden yleisten sopimusehtojen määräykset ovat pätemättömiä tai muuttuvat pätemättömiksi, ei sillä ole vaikutusta muiden määräysten pätevyyteen.
GetYourGuide Deutschland GmbH
Sonnenburger Strasse 73
10437 Berlin
Saksa

III Retkien ja muiden matkailupalveluiden tarjoajien yleiset sopimusehdot


1. Johdanto


Näitä osan III yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, jotka tehdään GetYourGuide-alustan kautta palveluntarjoajan ja käyttäjän välillä. Tämä pätee myös, mikäli pääsy GetYourGuide-alustalle tapahtuu yhteistyökumppanin tai edelleenvälittäjän kumppanialustan kautta.

2. Totuudenmukaiset tiedot


GetYourGuide-alustan kautta välitettävien tietojen tulee olla totuudenmukaisia. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden vetäytyä sopimuksesta tai evätä käyttäjältä palveluun osallistuminen sekä vaatia vahingonkorvausta peruutuskulujen suuruinen määrä tämän yleisten sopimusehtojen osan III kohdan 11 mukaisesti, mikäli käyttäjä antaa virheellisiä tietoja.

3. Saapuminen tapaamispaikalle ja määräysten noudattaminen


Olet vastuussa siitä, että saavut ilmoitetulle tapaamispaikalle ajoissa. Jos matkustat aktiviteettiin ulkomailta, vastaat itse välttämättömistä matkustusasiakirjoista (passi jne.), terveysmääräysten täyttämisestä jne.

4. Osallistumisen ja kuljetuksen lisäehdot


Mikäli palveluntarjoaja sopii kanssasi tämän osan III mukaisten yleisten sopimusehtojen lisäksi muista osallistumisen ja kuljetuksen lisäehdoista, olet itse vastuussa näiden osallistumisen ja kuljetuksen lisäehtojen noudattamisesta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden evätä pääsy aktiviteettiin osallistujalta, joka ei noudata näitä ehtoja.

5. Kyselyn sitovuus


Sopimus sinun tai sinun välittämäsi käyttäjän ja palveluntarjoajan välillä astuu voimaan palveluntarjoajan hyväksyttyä sitovan kyselysi. Retken tai muun aktiviteetin varaamalla jätät palveluntarjoajalle sitovan tarjouksen, joka sitoo sinua tai välittämääsi käyttäjää viiden arkipäivän ajan. Jos palveluntarjoaja hyväksyy tarjouksesi tämän aikarajan sisällä, astuu sopimus voimaan sitovasti. Sinulle tai välittämällesi käyttäjälle lähetetään tästä ilmoitus sähköpostitse.

6. Maksaminen


GetYourGuide Deutschland GmbH:n välittämän palvelun sovittu yhteishinta erääntyy maksettavaksi sopimuksen astuessa voimaan.

7. Peruutusoikeuteen liittyviä ohjeita


Palveluntarjoaja muistuttaa, että lakisääteisesti (Saksan siviililain 312 §§:n 2 momentti 4 kohta, 312g §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen 9 alakohta) matkailupalveluiden sopimuksissa, jotka tehdään etämyyntinä (siis GetYourGuide-alustan kautta) ei ole peruutusoikeutta, vaan ainoastaan lakisääteinen purkamis- ja irtisanomisoikeus.

8. Vakuutuksen omavastuu


Palveluiden hinta ei sisällä minkäänlaisia vakuutuksia. Olet itse vastuussa riittävästä vakuutussuojasta. Vakuutuksen tarve riippuu varatusta aktiviteetista.

9. Maksamattomat palvelut


Mikäli sinä tai välittämäsi käyttäjä ei suorita maksua varatusta palvelusta sovittujen maksuehtojen mukaisesti, vaikka palveluntarjoaja on valmis sopimuksen mukaisen palvelun suorittamiseen eikä sinun puoleltasi tai välitetyn käyttäjän puolelta synny laillista tai sopimuksenmukaista lykkäysoikeutta, on palveluntarjoaja oikeutettu maksumuistutuksen ja määräajan jälkeen vetäytymään sopimuksesta ja laskuttamaan sinulta tai välittämältäsi käyttäjältä kohdan 11 mukaiset peruutuskulut.

10. Viestien lähettäminen


Kaikki viestit sinun tai välittämäsi käyttäjän ja palveluntarjoajan välillä lähetetään GetYourGuide-alustan kautta. Tällöin suositellaan nopeamman käsittelyn mahdollistamiseksi käyttämään ainoastaan GetYourGuide Deutschland GmbH:n lomaketta.

11. Peruutusehdot


11.1 Mikäli haluat peruuttaa aktiviteetin, sovelletaan peruutusehtoja, jotka on ilmoitettu tuotekuvauksessa sekä tositteessasi. GetYourGuide Deutschland GmbH suosittelee käyttäjää lukemaan huolellisesti tuotekuvauksessa annetut tiedot.
11.2 Mikäli palveluntarjoajan tuotekuvauksessa ei ole mainintaa poikkeavista peruutusehdoista, perii matkailupalveluiden tarjoaja seuraavat peruutusmaksut:
a. Vähintään 24 tuntia ennen aktiviteetin alkua: maksun palautus täysimääräisenä
b. Alle 24 tuntia ennen aktiviteetin alkua tai poissaolotapauksissa: ei palautusta
11.3 Sinulla tai välittämälläsi käyttäjällä on oikeus kaikissa tapauksissa osoittaa palveluntarjoajalle, että tälle mahdollisesti aiheutunut vahinko on palveluntarjoajan vaatimaa korvausta selvästi vähäisempi.
11.4 Palveluntarjoaja pidättää oikeuden vaatia suunniteltua korvausta suurempaa, konkreettista hyvitystä, mikäli palveluntarjoaja pystyy osoittamaan, että hänelle aiheutuneet kustannukset ovat selvästi kulloinkin käytettävää korvausta suuremmat. Tällöin palveluntarjoaja on velvollinen konkreettisesti numeroin määrittelemään sekä perustelemaan vaatimansa hyvityksen säästetyt kustannukset ja palveluiden mahdollinen muu käyttö huomioon ottaen.
11.5 Palautus tapahtuu käytetyllä maksuvälineellä. Kuukausittain lyhennettävien luottokorttien kohdalla summa hyvitetään kuluvan laskutuskauden lopussa. Täsmällinen ajankohta on riippuvainen käyttäjän luottokorttisopimuksesta. Palautus pankkitilille tapahtuu seitsemän pankkipäivän kuluessa.

12. Poikkeuksellinen peruutus


Palveluntarjoaja voi peruuttaa tietylle ajankohdalle sovitun aktiviteetin ilman irtisanomisaikaa, jos sääolosuhteet, viranomaistoimenpiteet, lakot tai muut ennalta arvaamattomat syyt tai väistämättömät ulkoiset olosuhteet (esim. ylivoimaiset esteet) tekevät aktiviteetin toteuttamisen mahdottomaksi tai vaikeuttavat tai vaarantavat sitä merkittävästi. Tällöin jo maksettu summa palautetaan.

13. Osallistumisen epääminen


Palveluntarjoajalla on oikeus estää sinulta pääsy aktiviteettiin, jos et täytä osallistumisen edellytyksiä, jos osallistumisesi on vaaraksi sinulle itsellesi tai muille, tai jos se muutoin häiritsisi aktiviteetin toteuttamista. Tämä koskee myös välittämiäsi käyttäjiä. Tällaisissa tapauksissa jo maksettua summaa ei palauteta.

14. Ohjelmien muutokset


Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden vähäpätöisiin ohjelmanmuutoksiin, mikäli nämä ovat ennalta arvaamattomien ja väistämättömien olosuhteiden vuoksi välttämättömiä.

15. Muut ehdot


Muut ehdot ja poikkeavat säännöt on esitelty kunkin palvelukuvauksen yhteydessä.

16. Aikavyöhyke


Kellonajat ja määräajat ilmoitetaan palveluntarjoajan aikavyöhykkeen ajassa.

17. Retken tai matkustuspalvelun tarjoajan vastuut


Palveluntarjoaja vastaa sovellettavien lakien mukaisesti tarjoamastaan palvelusta ja vapautetaan vastuusta siinä määrin kuin se sovellettavan lain sallimissa rajoissa on mahdollista.

18. Näiden yleisten sopimusehtojen muutokset


Osassa III esitettyjä kierrosten, retkien ja muiden matkailupalveluiden tarjoajien yleisiä sopimusehtoja voidaan tulevia varauksia varten muuttaa milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. Kunkin yksittäisen uuden varauksen kohdalla pätevät kulloinkin voimassa olevat ehdot. Käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia, että tulevat varaukset hoidetaan tällä hetkellä voimassa olevien ehtojen mukaisesti.